Allmänna villkor

§ 1 Grundläggande bestämmelser

(1) Följande villkor gäller för alla avtal mellan IS Development s.r.o., Třída práce 42, 79201 Bruntál, CZ - nedan kallade leverantör - och klienten, som www.xoffroad.world på hemsidan för att vara stängd. Om inte annat avtalats, är införandet av egna villkor för kunden uteslutas.

(2) Konsumenterna i fråga om följande bestämmelser är varje fysisk person som går in i en rättshandling för ett ändamål som varken kan hänföras till deras kommersiella eller oberoende yrkesverksamhet. Entreprenör är en fysisk eller juridisk person eller en juridisk partnerskap, ingå en rättshandling i utövandet av sitt oberoende professionell eller kommersiell verksamhet.

(3) Avtalsspråket är tyska. Den fullständiga avtalstexten lagras inte erbjuds. Innan du skickar beställningen via nätet - kundvagn systemet, kan data kontrakt skrivas ut med utskriftsfunktionen i webbläsaren eller sparas elektroniskt. Efter mottagandet av ordern som erbjuds av orderdata, är den information som krävs enligt lag för distansavtal och allmänna villkor skickas till kunden via e-post igen.

När offertförfrågningar, till exempel ske genom telefon, e-post, skriva eller via en integrerad på webbplatsen formuläret till säljaren får kunden all data kontrakts inom ramen för ett bindande erbjudande skickas via e-post, som kan skriva ut eller spara kunden elektroniskt.

§ 2 Avtal objekt

Föremålet för kontraktet är försäljning av varor. Detaljerna, särskilt de väsentliga egenskaper hos de varor återfinns i produktbeskrivningen och produktinformationen på hemsidan.

§ 3 Ingående av avtalet

(1) De produktbeskrivningar av leverantören när det gäller Internet är inte bindande och inte bindande erbjudande om att ingå ett avtal.

(2) Kunden kan ett bindande förvärvserbjudande (ordning) på Online - Gör kundvagn system. Inköp av varor avsedda att placeras i "korg". Kunden kan via lämplig knapp i navigeringsfältet för att ringa "kundvagnen" och sedan göra ändringar när som helst. Efter att sidan "Kassan" och ingången av personuppgifter och betalningsvillkor och sjöfart alla orderdata slutligen åter visas på ordersammanfattningssida. Innan du skickar ordern har kunden möjlighet här att kontrollera alla detaljer igen för att ändra, (även att använda "tillbaka" i webbläsaren) eller häva köpet. Genom att skicka ordern via "betala för", kunden gör en bindande erbjudande som erbjuds. Kunden får ett automatiskt e-post om mottagande av sin beställning, som inte leder till ingåendet av avtalet.

(3) Godkännandet av erbjudandet (och därmed kontraktet) sker antingen genom en skriftlig bekräftelse på (t.ex. e-post), där kunden bekräftas de varor som efter bearbetning av ordern eller leverans eller genom att leverera varorna. Om kunden inom 2 dagar ingen orderbekräftelse eller meddelande om transporten eller har inte fått varan, är han inte längre bunden till sin beställning. Om nödvändiga tjänster redan utförda kommer att återbetalas omedelbart i detta fall.

(4) uppmanar kunden att köpa varor eller till enskilda citat utanför Online - Cart-system, till exempel, ske genom telefon, e-post, skriva eller via en integrerad på webbplatsen formuläret till säljaren är inte bindande för kunden. Leverantören skall till kunden för detta ändamål ett bindande erbjudande skriftligen (t.ex. e-post), vilket kan ta inom 5 dagar, kunden.

(5) Genomförandet av den ordning och inlämning av all nödvändig information i samband med ingåendet av avtalet sker delvis automatiserad e-post. Kunden måste därför se till att instrument som deponerats av honom erbjöd e-postadress är korrekt, den mottagande av e-post tekniskt säker och är i synnerhet inte hindras av skräppostfilter.

§ 4 Priser, Fraktkostnad

(1) Hänvisningar i respektive anbudspriser och fraktkostnader är slutgiltiga priser. De inkluderar alla pris komponenter, inklusive alla tillämpliga skatter.

(2) Fraktkostnaderna ingår inte i köpeskillingen. Du är på sidan "Betalning och leverans" inlösbara, redovisas separat under beställningsprocessen och skall bäras av kunden dessutom, om inte fraktkostnad leverans utlovas.

(3) Kunden får en faktura som visar moms.

§ 5 Betalnings- och leveransvillkor

(1) Villkoren för betalning och leverans förfrågan via e-post.

(2) Om inte annat anges i de enskilda betalningssätt, betalningskrav från den färdiga avtalet omedelbart förfaller till betalning.

(3) Om en ledamot utsedd av kunden produkten, mot förmodan inte är tillgängliga trots snabb slutsats av en lämplig säkringstransaktion från en tillverkare av skäl som kunden kommer att informeras omedelbart om otillgänglighet och återbetalning vid frånträde av avtal några utbetalningar som redan gjorts omedelbart.

(4) För konsumenter regleras i lag att risken för oavsiktlig förlust och oavsiktliga försämring av sålda varor under transporten till leveransen av varorna övergår till kunden, oavsett om transporten är försäkrad eller oförsäkrade uppstår.

Om kunden är en entreprenör, leverans och transport sker på egen risk.

§ 6 Retur kostnader när de utövar ångerrätten

Vid utövandet av den tillämpliga konsumenten lagstadgad ångerrätt för distansavtal är överens om att kunden har att bära den vanliga kostnaden för att returnera om priset returneras inte överstiger ett belopp på 40 euro eller om till ett högre pris sak Kunden har vederlag eller en avtalad delbetalning vid tidpunkten för återkallandet ännu inte framfört, om varorna inte levereras beställt. I alla andra fall, bär säljaren kostnaderna för återvändande. För returer, kommer vi att göra återbetalningen inom 14 dagar efter mottagandet av felfria varor.

§ 7 Retention, återtagandeförbehåll

(1) En lien, endast Kunden träna om det är fordran på samma avtalsförhållande.

(2) Varorna förblir tills full betalning av köpeskillingen från leverantören.

(3) Om kunden är entreprenör, det gäller också följande:

a) Säljaren behåller äganderätten till varorna tills hela avvecklingen av alla fordringar som härrör från pågående affärsrelation. Före överföring av äganderätten av varorna är ett löfte eller av säkerhetsskäl är inte tillåtet.

b) Kunden kan sälja varorna i den löpande verksamheten. I det här fallet, tilldelar han till oss alla fordringar i fakturabeloppet, som tillfaller från återförsäljning till vilka uppdraget att acceptera från leverantörer. Kunden har också rätt att driva in skulden. Såvitt han möter sina betalningsförpliktelser på rätt sätt, förbehåller sig leverantören sig emellertid rätten att driva in skulden själv.

c) När du ansluter och blandning av varor säljaren förvärvar gemensamt ägande av den nya posten i proportion till fakturavärdet av de reserverade varorna till andra bearbetade varor vid tidpunkten för bearbetningen.

d) Leverantören förbinder sig att frisläppa de säkerheter som han har rätt på begäran av kunden i den mån det realiserbara värdet av säkerheterna leverantörens överstiger säkrade fordran med mer än 10%. Valet av värdepapper att släppas åligger leverantören.

§ 8 Garanti

(1) De lagstadgade bestämmelser.

(2) Som konsument uppmanas att kontrollera varorna omedelbart vid leverans är komplett, uppenbara brister och skador och säljaren och klagomål avlasta så snart som möjligt meddela kunden. Kunden underlåter att följa detta inte har någon effekt på de lagstadgade garantianspråk.

(3) Om kunden är en entreprenör, med avvikelse från punkt 1:

a) anses vara en förutsättning för att varor endast den egna informationen av leverantören och tillverkarens produktbeskrivningen enligt överenskommelse, men ingen annan reklam, kampanjer och offentliga uttalanden av tillverkaren.

b) Kunden är skyldig att omedelbart och med vederbörlig hänsyn till kvalitet och kvantitet varianser och uppenbara brister inom 7 dagar från mottagandet av varorna säljaren skriftligen inspektera varor, period hålla punktlig utvisning är tillräckligt. Detta gäller även senare hittade dolda fel från upptäckt. I händelse av brott mot utredning och tillrättavisa påståendet garantianspråk är utesluten.

c) I händelse av defekter säljaren gör efter eget gottfinn genom reparation eller utbyte. Om reparationen misslyckas två gånger, kan kunden kräva minskning eller häva avtalet efter eget gottfinn. Vid reparation, måste tjänsteleverantören inte bära de ökade kostnaderna för transporten av varorna till en annan plats än den ort där plats, under förutsättning att transporten inte överensstämmer med den avsedda användningen av varorna.

d) Garantitiden är ett år från leveransdatum. Den förkortad garanti gäller inte för säljaren hänför vårdslöshet orsakat skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa och grovt vårdslöst eller avsiktligt orsakat skada eller ond tro leverantörens, samt återkrav i enlighet med §§ 478, 479 BGB.

§ 9 Ansvar

(1) Leverantören är skyldig varje obegränsat ansvar för skador till följd av skada på liv, lem eller hälsa, enligt alla fall av uppsåt eller grov oaktsamhet, bedrägligt döljande av en defekt, om övertagande av garanti för tillståndet av den köpta produkten, i händelse av skada produktansvarslagen och i alla övriga fall som fastställs i lag.

(2) Om väsentliga avtalsförpliktelser berörs, är ansvar för leverantören i fråga om ringa vårdslöshet begränsas till typiska, förutsebara skador. Väsentliga avtalsförpliktelser är viktiga skyldigheter som följer av den typ av kontrakt och vars åsidosättande skulle äventyra syftet med avtalet och skyldigheter som säljaren som föreskrivs i fördraget i enlighet med dess innehåll för att uppnå syftet med avtalet, vilket gör ett korrekt genomförande av kontraktet alls är möjligt kan göra och på vilken kunden kan regelbundet åberopa.

(3) Ansvar är uteslutet för ringa vårdslöshet fall av brott mot mindre avtalsförpliktelser.

(4) Datakommunikationen via Internet kan inte garanteras felfri och / eller tillgängliga vid alla tidpunkter i enlighet med det aktuella läget för teknik. Leverantören är ansvarig i den utsträckning antingen för kontinuerlig oavbruten tillgång till webbplatsen och fortfarande tjänsten erbjuds där.

§ 10 Tillämplig lag och plats för verkställ, behörighet

(1) tysk lag är tillämplig. För konsumenterna bara, detta val av lag i den mån detta inte det skydd som tvingande bestämmelser i lagen i det land där hemvist konsumenten inte dras tillbaka (aktigt).

(2) prestanda för alla aspekter av verksamheten och jurisdiktion med den befintliga leverantören är säte för leverantören, om kunden inte är en konsument, men en köpman, juridisk person enligt offentlig rätt eller offentliga särskilda tillgångar. Detsamma gäller om kunden har ingen allmän behörighet i Tyskland eller EU eller hemvist eller vanliga vistelseort vid den tidpunkt då åtgärden är inte känd. Myndigheten också av domstolen för att ringa i en annan jurisdiktion förblir opåverkad.

(3) Bestämmelserna i CISG uttryckligen inte tillämpas.

Länk till ODR-plattformen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/